Termeni si conditii Generali STOREWEB
Tot ce trebuie sa stii cu privire la serviciile STOREWEB


TERMENI SI CONDITII DE UTILIZAREA SERVICIILOR
(CONTRACT DE UTILIZARE)

Contractul de Utilizare este valabil din momentul în care accesati STOREWEB.RO si/sau creati contul necesar utilizarii Platformei storeweb.ro/my sau utilizati aplicatia My STOREWEB.
Atat accesarea cat si inregistrarea si utilizarea în perioada contractuala a serviciilor STOREWEB reprezintă confirmarea faptului că sunteti de acord cu prezentele termene si conditii.

DEFINITII SI INTERPRETARI:
 (A)         STOREWEB.RO – Se refera la adresa de Internet     WWW.STOREWEB.RO unde este prezentata oferta comerciala a STOREWEB.RO si se pot introduce comenzi. Serviciile pot fi solicitate online pe site-ul www.storeweb.ro sau in urma unui apel telefonic / email si prin acceptarea ofertei comerciale /  devizului de lucru transmise si pe email la adresa de corespondenta a Clientului.
(B) Cont – Inregistrarea  Clientului pe STOREWEB.RO prin care acesta se identifica unic printr-o adresa de email la care are acces si o parola.
(C) Materiale – se refera la  continutul de informatii text, video sau multimedia, al siteului sau magazin online. Materialele trebuie transmise la timp de beneficiar, astfel incat termenul de livrare sa nu fie afectat. Continutul text se introduce in stuctura siteului de prezententare, conform deviz sau Anexa2 –  sectiunea “posibilitati de navigare ”
(D) Echipament – Orice echipament aflat in utilizarea STOREWEB.RO sau pus la dispozitia STOREWEB.RO de catre Client utilizat la stocarea Materialelor Gazduite pentru serviciul de colocare
(E) Serviciile – sunt serviciile prestate de catre STOREWEB.RO acestea sunt dar nu se limiteaza la: servicii dezvoltare software, web design, seo, servicii colocare sau promovare, servicii publicate la adresa            www.storeweb.ro
(F) Pachet Servicii – O lista de Servicii grupate sub un nume. Descrierea detaliata a Pachetelor de Servicii este facuta pe STOREWEB.RO sau deviz,
(G) Locul de furnizare – se refera la adresele exacte de unde Serviciile STOREWEB.RO vor fi prestate. Acestea sunt (1) adresa sediului social specificat in partea I a contractului si DC (2) Bucuresti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu 9, etaj 3, cod postal 020337 telefon 0215699503
(H) Comanda – actiunea luata de catre Client prin care solicita oferta sau comanda de la distanta, utilizand Internetul pe STOREWEB.RO sau alt mijloc de comunicare, pentru a activa un Pachet de Servicii.
(I)  Confirmare Comanda – emailul trimis automat de catre STOREWEB.RO la adresa de email a Clientului prin care se confirma primirea Comenzii. STOREWEB.RO a luat toate masurile rezonabile ca emailul de confirmare comanda, deviz sau oferta, sa ajunga in buna stare la Client, dar in cazul in care acesta pretinde ca nu l-a primit si STOREWEB.RO poate demonstra prin inregistrari electronice ca l-a trimis catre adresa de email a clientului; atunci Confirmarea de Comanda este considerata receptionata si contractul la distanta acceptat.
(J)  Activarea Pachetului de Servicii – notificare afisata pe contul clientului online accensand storeweb.ro/my,  Prin care este anuntata inceperea prestarii Pachetului de Servicii de la data trimiterii emailului. Aceasta este si data prin care Clientul agreeaza sa plateasca Pachetul de servicii Comandat.
(K) Persoana Autorizata – Clientul garanteaza ca este persoana legal imputernicita de a deschide un Cont, de a plasa Comenzi si de a reprezenta beneficiarul real al Serviciilor in fata STOREWEB.RO.
(L) Alte informatii:
Daca doriti sa ne inaintati o sesizare, o puteti face in scris utilizand formularul tipizat disponibil la adresa https://www.storeweb.ro/docs/formular-reclamatie.pdf , sau email adresat catre support@storeweb.ro.

ACORD PRIVIND EMITEREA, TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA FACTURILOR ELECTRONICE (eINVOICE)

Facturile emise de STOREWEB sunt emise și transmise în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare, respectiv în conformitate cu prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și ale Normelor sale metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1/2016, precum și cu prevederile O.M.F. Nr. 2634/2015, cu modificările și completările aferente.

Utilizatorul își exprimă în mod expres, liber și neechivoc acordul pentru ca emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor din partea STOREWEB să se realizeze prin intermediul mijloacelor electronice.

Utilizatorul declară că înțelege și consimte la asigurarea obligațiilor legale în materie de facturi electronice prevăzute de către Codul Fiscal, Normele sale de aplicare și orice altă reglementare aplicabilă în sarcina companiei pe care o reprezintă, în calitate de destinatar al facturilor în format electronic, cu privire inclusiv la: autenticitatea originii, integritatea conținutului, lizibilitatea și stocarea pe perioada prevăzută de lege.

Prezentul acord privind emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor electronice poate înceta prin transmiterea de către Beneficiar a unei cereri scrise, datată şi semnată, privind revenirea la emiterea facturii pe suport hârtie, prin email la support@storeweb.ro, tariful pentru tiparirea si expediera facturii in format fizic este 3 Euro.

 

 1.1 Preţul  se va plăti prin transfer bancar în lei la cursul B.N.R. din ziua emiterii facturii proforme, către furnizor în termen de 7 zile de la data efectuării prestaţiei prevăzute în prezentul contract conform specificatiilor tehnice in factura.
1.2 Plata oricărui serviciu se face in avans. Pentru persoane juridice perioada minima contractuala este de 12 luni, dupa caz
1.3 În caz de întârziere a plăţii de către client cu maxim 7 zile, acesta trebuie să aducă la cunoştinţă furnizorului despre întârziere.
1.4 În cazul în care in cursul efectuării prestaţiei, vor interveni majorări de preţuri care afectează costul prestaţiei:
a) furnizorul are dreptul să majoreze preţul la data prelungirii contractului, în raport cu majorarea preţurilor.
b) clientul, în termen de 7 zile de la data primirii notificării scrise (sau factura) a furnizorului, are obligaţia să comunice acestuia dacă preţul majorat este acceptabil şi să solicite continuarea executării contractului sau reziliera sa dupa caz.
Dacă clientul nu răspunde la notificarea furnizorului în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a preţului.

2. Drepturile şi obligaţiile părţilor:
2.1 Clientul se obligă:
1.- să asigure utilizarea corespunzătoare a serverului web şi facilităţilor oferite de furnizor, să nu provoace daune sau prejudicii furnizorului prin incorecta utilizare a serviciilor oferite,
2.- să nu încredinţeze parolele de acces la contul de FTP al site-ului unor persoane neautorizate,
3.- să nu utilizeze serviciile în scopuri ilegale sau pentru a susuţine activităţi ilegale,
4.- să utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să nu contravină legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia minorilor,
5.- să nu trimită e-mailuri comerciale nesolicitate şi e-mailuri de tipul „bulk-email” (SPAM),
6.- să nu acceseze neautorizat conturile altor clienţi,
7.- să utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să nu determine distribuirea de viruşi informatici,
8.- să nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfăşurări a activităţii furnizorului,
9.- să nu facă streaming audio sau video.
10.- să faca backup, salvarea datelor sale periodic, exceptand situatiile in care clientul a incheiat un contract cu furnizorul pentru salvarea datelor periodic sau clientul a activat un serviciu de backup din contul sau.

2.2 Clientul are dreptul:
1.- să utilizeze facilităţile oferite de serviciile activate doar in scopuri proprii, în condiţiile prezentului contract,
2.- sa solicite prelungirea si/sau stoparea serviciului inainte de expirarea perioadei contractuale cu cel putin 30 zile.

3 Drepturile şi obligaţiile furnizorului 
3.1 Furnizorul se obligă:
1.- să asigure caracteristicile serviciilor publicate pe storeweb.ro si prezentate in Anexe (daca este cazul) conform pachetului ales de client.
2.- să menţină disponibil pentru accesul http al domeniul clientului, garantând o disponibilitate a sistemului (uptime) de cel puţin 99,7% pe an (cel putin 363 zile/an), din momentul activării serviciului
3.- să asigure confidenţialitatea parolelor de acces, daca acestea au fost puse le dispozitie de catre beneficiar catre furnizor utilizand un canal criptat.
4.- să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcţionarea normală a acestui serviciu şi care revin atribuţiilor furnizorului (probleme tehnice ale serverului).
5.- să utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispoziţie (în limita posibilităţilor) pentru satisfacerea clientului său, prin asigurarea unui mediu profesional cât mai sigur şi cât mai stabil.

4. Furnizorul are dreptul:
1.- de a solicita orice tip de documente care să probeze identitatea clientului; clientul va aduce la cunoştinţa furnizorului orice schimbări a acestor date survenite pe perioada prezentului contract, în termen de 72 de ore de când acestea au avut loc,
2.- de a suspenda prestarea serviciului în cazul neplăţii facturilor în termen de 7 zile lucrătoare de la emiterea acestora sau a nerespectării condiţiilor contractului de către client.
3.- de a aplica penalităţi de 0.5 % din preţul contractului pentru fiecare zi de neplată. Reluarea contractului va fi posibila numai după plata tuturor restanţelor, a eventualelor penalităţi şi a unui avans care reprezintă valoarea abonamentului pe minim 3 ( trei ) luni.
4.- de a-şi selecta segumentul ariei clienti.
5.– de a suspenda si sau incheia/rezilia prestarea serviciilor in cazul in care se constata utilizarea defectuasa a serviciilor si/sau nerespectarea cu prioritate din partea clientului a conditiile stipulate in art2
6. - in cea de-a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, în cazul în care factura este neachitată si nu exista o exceptare de plata agreata intre client si furnizor, serviciul poate fi desfiinţat si toate datele de pe contul de gazduire asociat, sterse.

5. Clauze de încetare a contractului
5.1
Prezentul contract încetează de drept în cazul în care una din părţi:
a)– prin acordul partilor         
b)– este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract,
c)– la cererea clientului, unilateral, în termen de 30 zile de la data primirii notificării storeweb.ro/docs/formular_reziliere.pdf
5.2 Partea care solicita incetarea contractului se obliga sa notifice cealalta Parte motivul incetarii cu minimum 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efecte.
5.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
5.4 Rezilierea serviciior se pot efectua online din storeweb.ro/my sau completand formularul disponibil la adresa storeweb.ro/docs/formular_reziliere.pdf

6. Clauza penală
Daca Beneficiarul a prezentat date false, incomplete sau voit eronate; daca a adus injurii clientilor, partenerilor sau angajatilor Furnizorului; daca a atentat la securitatea retelei sau echipamentelor Furnizorului sau a oricaror clienti ai acestuia, in cazurile mai sus prezentate Beneficiarul este obligat la plata a 3000 Euro cu titlul de daune-interese in favoarea Furnizorului in termen de 30 zile. In caz contrar Beneficiarului i se vor imputa penalitati de 2% pe zi de intarziere, valoarea penalitatilor de inarziere pot depasi valoarea facturii

7. Forţa majoră
7.1
Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
7.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilate părţi, în termen de 5 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3 Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna din părţi să poată pretinde daune-interese.
7.4  Reclamatia din partea clientului va fi remediata numai pe baza de solcitare scrisa pe adresa de email support@storeweb.ro ce va fi stocat electronic pentru referinte interne. Raspunsul furnizorului se va acorda in cel mult 30 zile calendaristice de la data deschiderii tichetului de support.

8 Plata Serviciilor

a. Plata serviciilor se face pe baza facturii proforme primite pe email. Confirmarea platii se transmite pe email sau fax, nu este necesara confirmarea platii daca s-a optat prin plata cu cardul sau SMS.

c. Facturile se platesc la cursul BNR + 2%cu exceptia Paypal si SMS in lei

d. STOREWEB isi rezerva dreptul de a retrage sau de a impune la plata de catre client anumite sume care au fost retrase sau nedecontate de banci, sisteme de procesare card sau sms cu valoare adaugata in cazul in care furnizorul de plati retrage aceste plati sau impune catre noi plata acestora pentru neexecutare sau nedecontare.

e. In cazul neplatii unei facturi in termenul scadent STOREWEB isi rezerva dreptul de a tarifa serviciul de reactivare in valoare 5 Euro sau echivalent in lei. Daca termenul scadent a fost depasit cu mai mult de 14 zile taxa de reactivare va fi dublata in fiecare zi de depasire a celor 14 zile initiale.

 

9 - Garantii de Functionare

a. STOREWEB raspunde de functionarea in bune conditii a serviciilor si produselor oferite. Raspunderea pentru continutul site-urilor clientilor apartine exclusiv acestora.

b. STOREWEB ofera 15 zile banii inapoi (ai platit si din diferite motive nu mai doresti continuarea colaborarii - poti cere restituirea platilor efectuate).
Serviciile pentru care banii nu se returneaza sunt cele de Licente Software, Servere Dedicate, VPS, Inregistrare Domenii. Clientii persoane juridice nu sunt eligibili pentru returnarea sumelor achitate.

Clientul persoana fizica, are dreptul de a notifica in scris STOREWEB ca renunta la serviciul comandat fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in 15 zile de la data acceptarii contractului. Data acceptarii contractului fiind data activarii serviciilor si/sau furnizarea parolelor de acces catre beneficiar.

c. Restituirea banilor are anumite restrictii. Pentru platile prin SMS, Monedele Virtuale, aceasta restituire se face doar in contul client my.storeweb.ro, iar sumele pot fi utilizate la plata unor servicii sau comenzi viitoare.
Pentru toate celelalte modalitati de plata OP sau Card, restituirea se efectueaza integral dar nu mai tarziu de 15 zile de la data activarii serviciilor.Pentru returnarea sumelor vom folosi aceeasi metoda, pe care tu ai folosit-o pentru a face plata catre STOREWEB. Adica prin MobilPay sau transfer bancar.

d. Pentru servicii de tipul rezervare domenii, comunicatii voip, certificate ssl, licente Key de activare si servere dedicate, si alte servicii prestate precum webdesign, servicii de optimizare seo sau asistenta, returnarea banilor nu se va procesa intrucat aceste servicii presupun eforturi de implementare instalare software si costuri de activare.

e. Domeniile .RO se rezerva pe o perioada minima de 1 an si se reinnoiesc optional pentru folosinta lor. Incetarea folosintei domeniilor internationale se face in momentul in care, dupa 3 notificari succesive clientul refuza sa efectueze o noua plata anuala.

f. In cazul comenziilor nefinalizate/neachitate care includ rezervarea unui domeniu .RO si care este asociat comenzii, acesta poate ramane blocat 30 zile, timp in care domeniul .RO nu poate sa fie inregistrat de catre un alt client. Daca comanda ramane neachitata, domeniul se va elibera si devine disponibil. STOREWEB nu isi asuma nicio obligatie pentru domeniile care nu sunt achitate si nu va acorda asistenta pentru acestea.
g. Domeniile internationale se rezerva pe o perioada minima de 12 luni, iar clientul este unicul detinator al dreptului de folosinta. Incetarea folosintei domeniilor internationale se face in momentul in care, dupa 3 notificari succesive clientul refuza sa efectueze o noua plata anuala.

h.Domeniile .ro cat si cele internationale sunt inregistrate pe numele clientului final si sunt supuse regimului general de folosinta pentru domenii web.

i. Inregistrarea si utilizarea domeniilor premium si/sau nume de marca, este supusa unor conditii speciale de taxare si utilizare. Utilizarea platformei noastre de inregistrare domenii pentru requesturi multiple in scopul inregistrarii rapide a domeniilor premium este supusa unor conditii speciale de pret si utilizare. Transferul domeniilor premium este deasemenea supusa unor conditii speciale de pret afisate pe siteul STOREWEB.Numarul maxim de requesturi ReserveDomain sau RegisterDomain pe zi per domeniu nu poate fi mai mare de 10.
Nerespectarea prevederilor duce la refuzul livrarii domeniului si la suspendarea sau inchiderea definitiva a serviciului. Platforma noastra nu are capacitatea de a determina pretul unui domeniu daca acesta este premium. Astfel, noi putem indica disponibilitatea domeniului si permitem plasarea comenzii cu pretul standard. Daca domeniul este declarat de autoritatea emitenta ca fiind premium atunci vom proceda imediat la returnarea sumei platite de client si la informarea acestuia cu privire la statutul domeniului si la pretul cerut de autoritatea emitenta pentru inregistrarea acestuia. In vederea inregistrarii unui domeniu premium, va revine obligatia sa contactati direct vanzatorul sau autoritatea emitenta.

j. STOREWEB inregistreaza numele domeniului si activeaza serviciile imediat dupa ce clientul confirma efectuarea platii pe support@storeweb.ro iar contravaloarea facturii este inregistrata in sisteme noastre, confirmarea platii nu este necesara pentru plata CARD. STOREWEB nu isi asuma nicio esponsabilitate cauzata de intarzieri ale procesatorului de CARD, SMS sau banca. Pana la inregistrarea efectiva a platii, STOREWEB nu poate efectua o rezervare asupra serviciilor solicitate.

k. Dreptul de utilizare (folosinta) pentru un domeniu web este in beneficiul clientului atata timp cat plata perioadei active este realizata. Daca domeniul a expirat, in cazuri speciale STOREWEB solicita pentru reactivare taxe suplimentare incepand de la 10 Euro pentru domeniile .ro, 60 Euro pentru domeniile .eu si 100 Euro pentru celelalte domenii internationale din oferta curenta. Aceste taxe sunt justificate de politica de taxare pentru reactivare a fiecarei autoritati emitente in parte cu care avem parteneriat.

l. STOREWEB isi rezerva dreptul de a schimba preturile si continutul pachetelor de servicii oferite in functie de cerintele pietii si strategia de marketing aleasa. Serviciile deja platite se vor pastra pe cat posibil pana la expirarea perioadei contractuale sau se vor inlocui cu alte servicii cu facilitati similare.

m. Returnarea sumelor pentru servicii se face numai in cazul primei comenzi a unui client si nu se aplica si comenzilor ulterioare. Logica acestei oferte este pentru a oferi posibilitatea de testare a calitatii serviciilor noastre.

n. Toate platile efectuate valabil de catre Client nu au caracter returnabil. Platile realizate in avans nu vor fi returnate nici in cazul in care renuntati anticipat la serviciile contractate (cu exceptie art 9b)


10 Dispoziţii finale
10.1
Furnizorul nu va fi responsabil pentru informaţiile afişate pe site-ul clientului sau orice continut stocat pe server. Responsabilitatea pentru aceste informaţii aparţine exclusiv clientului. Furnizorul nu poate modifica informaţii din site-ul clientului fără voia acestuia in baza unei conventii scrise intre cele doua parti.

1.2 Politica anti-SPAM:         :
a) Prin SPAM se intelege: Trimiterea a oricarui mail NESOLICITAT indiferent de natura sa COMERCIALA sau NECOMERCIALA.
Conform legii comertului electronic, conditia esentiala pentru efectuarea unei comunicari comerciale prin intermediul adresei de posta electronica este obligativitatea obtinerii in prealabil a consimtamantului expres al destinatarului privind primirea de comunicari comerciale: „efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica este interzisa, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari” (art.6 alin.(1) din Legea nr.365/2002).
b) STOREWEB RO GROUP interzice clientilor trimiterea de SPAM. STOREWEB RO GROUP va suspenda serviciul clientului in cazul in care acesta trimite SPAM.  

10.3 Toate serviciile oferite trebuie folosite în mod legal. Transmisia, stocarea sau prezentarea oricărei informaţii ce intră în conflict cu legea este interzisă. Acest lucru include, dar nu se limitează la:
a) materiale care încalcă drepturile de autor, materiale care sunt obscene sau ameninţătoare. Găzduirea serverelor IRC este interzisă.
b) Clientul este singurul responsabil de folosirea abuzivă a oricărui serviciu oferit de către furnizor de natură a-i provoca daune acestuia din urmă.
Furnizorul NU va asista la disputele cauzate intre terti din vina clientului datorita nerespectarii prezentului contract.
Arbitrarea revine autoritatilor competente.

10.4 Pentru servicii de colocare/dedicate sau in cazul în care clientul este „reseller” acesta se obligă să impună clienţilor proprii toate drepturile şi obligaţiile pe care clientul le are faţă de propriul furnizor. Accesul clientului la anumite servicii ale furnizorului este protejat de o parola (stocata criptat). Clientul are obligaţia de a nu dezvălui nimănui această parolă. Furnizorul nu este responsabil de prejudiciile pe care clientul le-ar putea înregistra datorită divulgării de către acesta din urmă către terţi a identificatorilor de acces şi a parolelor care îi sunt atribuite, oricare ar fi natura acestor daune.

10.5 Responsabilitatea de a efectua salvarea datelor propriului server, cont de gazduire revine în întregime clientului, furnizorul nefiind este responsabil de pierderea datelor clientului. În cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, furnizorul nu este responsabil, dupa caz cu:
a) despăgubirea clientului pentru plăţile efectuate
b) rezilierea contractului si stergerea datelor in conformitate cu art 4.6 al prezentului contract

10.6 Pretul achitat de catre beneficiar in avans pe perioada contractata, implica rezervarea exclusiva si gardantarea resurselor hardware puse la dispozitia beneficiarului iar valoarea achitata nu este rambursabila.

10.7 Clientul poate renunţa la serviciile furnizorului în orice moment prin plata valorii corespunzătoare perioadei rămase până la încheierea contractului.

10.8 Contractul poate fi modificat numai prin acordul comun al părţilor, încheindu-se în acest sens act adiţional. Prevederile prezentului contract sunt guvernate atât de legile din România cât şi de cele ale Statelor Unite ale Americii.

10.9 Orice neînţelegeri rezultând din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente.
10.10 In situatia in care clientul declara, ca nu a primit factura, aceasta nu este exonerat de plata sumelor facturate. In situatia in care factura nu este receptionata din motive tehnice care nu tin de compania noastra factura poate fi descarcata de pe contul clientului https://www.storeweb.ro/my

11 Contractul CPP (Clauzele Contractuale Principale), este considerat acceptat de catre beneficiar prin bifa termeni si conditii, la momentul activarii / deschiderii relatiei contractuale de pe siteul storeweb.ro

12 Prin acest act, sunteti de acord ca orice notificari sau alt tip de corespondenta sa fie comunicate pe email. Daca intentionati sa schimbati adresa de e-mail, va rugam sa notificati imediat STOREWEB., oferind noua adresa, . In cazul neindeplinirii acestei obligatii,  orice notificari sau corespondenta transmise la adresa mai sus cunoscuta de STOREWEB vor fi considerate valabil efectuate.

 

Ai o intrebare legata de serviciile STOREWEB?

Scroll to Top